Единствената съществена мярка, която предлага т.нар. „пакт за финансова стабилност” е да запази, чрез промяна на Конституцията, бруталната дясна политика, която се води в страната. Затова и се предлага повишението на преките данъци (т.е. „плоският данък”), да се променя с две трети от гласовете на всички народни представители (160 гласа), а косвените данъци (като ДДС) по досегашния ред, т.е. в някои случаи даже  с малко повече от една четвърт (61 гласа) от състава на Народното събрание. А както е известно – преките данъци засягат предимно богатите слоеве от населението, а косвените се плащат от всички потребители.

Останалите промени целят да прикрият тази цел – увековечаване на „плоския  данък”. Предлага се максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма (преразпределението на публичните разходи) да не може да надвишава 40 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) и бюджетният дефицит да не надвишава 2% от БВП. Но тези параметри се изпълняват от много години, което потвърждава, че те се предлагат само за да прикрият споменатата основна цел.

Зелената партия е категорично против предложения пакт за финансова стабилност и настоява той да не бъде приеман от Народното събрание. Също така, Зелената партия счита, че е спешно наложителна цялостна промяна на данъчната система в страната, в частност - отмяна на „плоския данък” и замяната му с прогресивен подоходен данък с достатъчно диференцирана ставка.