ДО  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                          ДО  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                           ДО  МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

            С Т А Н О В И Щ Е

ОТ: ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - / ПП„ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПК „ЕКОГЛАСНОСТ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ/

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Граждански екологичен обществен съвет е обединение на политически партии и неправителствени организации, като нашата главна цел е да  работим ефективно за преодоляване  на екологичните проблеми, свързани със замърсяването, изчезването на редки биологични видове, намаляването на озоновият слой и свързаните с това последствия, парниковия ефект, болестите и други.

Ние сме обезпокоени от публикуваната информация в средствата за масово осведомяване за възможни строежи на ТЕЦ и АЕЦ на турска територия, в близост до граничното ни село Резово. Смятаме, че подобно строителство ще бъде екологична катастрофа и сериозна заплаха за съществуването, целостта и състоянието на екологичната среда в този регион.  То ще представлява потенциална заплаха за живота и за здравето на хората и ще бъде пагубно за околната среда, устойчивото развитие и туризма. 

Обръщаме внимание, че строежите на АЕЦ и ТЕЦ са в изключителна близост до природен парк „Странджа”,  който се определя като приоритетен в екологичната мрежа на страната и една от най-важните консервационни територии в България. На национално ниво Паркът е защитената територия с най-голямо видово разнообразие във всички биологични групи.  

Към настоящия момент няма официална българска правителствена позиция за строежа на АЕЦ "Инеада". Няма ясна информация дали са предприети някакви мерки за двустранен диалог за разрешаването на проблема.  Изпратена ли е протестна нота до правителството на Република Турция и изобщо какво прави правителството в защита на националния интерес? Защо нашата дипломатическа мисия в Турция не е предупредила българското правителство и не са предприети мерки на време за строежа на АЕЦ.

Ние настояваме  българските власти  незабавно да предприемат всички необходими правни и дипломатически действия, свързани със строителството на ядрената централа в Турция. Настояваме за стриктно прилагане на международното законодателство -  Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, Конвенцията за Оценка за въздействие на околната среда в трансграничен аспект и европейското законодателство.

Считаме, че българските власти следва да обвържат  членството на Турция в ЕС със спирането на строителството на АЕЦ и ТЕЦ в община Инеада, до границата със страната ни. 

Оставаме с увереност, че българското правителство ще работи ефективно за предотвратяване на този сериозен екологичен проблем, ръководейки се от необходимостта за защита на българските интереси.

С уважение,

Ал. Каракачанов – ПП „Зелена партия”

Емил Георгиев – ПК „Екогласност”                                                    

Валентин Симов – ПП „Партия на зелените”

Р. Стефанова –  координатор на ГЕОС