Uncategorised

 
Местната партийна организация на Зелената партия в град Свищов изразява следните предложения и коментари по повод публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 г.:
1. Имайки предвид чувствителността на жителите на общината към цената на услугата за сметосъбиране и сметоизвозване, препоръчваме през 2018 г. да се потърсят възможности за намаляване на количеството събирани, транспортирани и депонирани отпадъци. По-конкретно, чрез обособено събиране на отпадъчна зелена маса от дворове и градини от населените места в общината, както и на биоразградими хранителни отпадъци. Това би могло да се осъществи както на равнище домакинство, така и на равнище населено място или община. Намаляването количеството събирани отпадъци, които се транспортират до Претоварната и сепарираща станция за отпадъци от община Свищов, която се планира да заработи през 2018 г. в Западната промишлена зона на град Свищов, както и до Регионалното депо за отпадъци за регион Левски, в село Санадиново, община Никопол, разположено на 35 км от града, има съществено значение за опазване на околната среда в нашата община и за задържане на нарастването на средствата за извършване на тази дейност. Поради това, предлагаме въпросът да се отрази в общинския бюджет.
1.1. По отношение на намаляване на зелената маса и биоразградимите хранителни отпадъци, подлежащи на изхвърляне в уличните контейнери, вече съществуват успешни практики в нашата страна за тяхното оползотворяване. Сдружението на югозападните общини, в партньорство с 14 общини от региона, реализира проект „Компостирай – Насочени към природосъобразния начин на живот” ( http://sandanskibg.com/новини... ), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A България – Македония” 2014-2020. Чрез изпълнение на този проект на жителите на 17 населени места от региона ще бъдат безвъзмездно предоставени 400 контейнера за компостиране на зелена маса (компостери). Контейнерите са фабрична изработка, с обем 350 литра, а лицата, които ги получават писмено се ангажират пет години да ги използват по предназначение. Компостирането е естествен биологичен процес, при който за време от 6 до 12 месеца събрана зелената маса и биоразградими хранителни отпадъци се превръщат в компост (почвена субстанция), подходяща за използване в дворове и градини. Подобна е и успешната практика на Столична община – изпълнение на кампанията „Компостирай вкъщи” ( https://www.sofia.bg/web/guest/home... ), по която се предоставя безплатно на граждани, детски ясли, детски градини и училища контейнери за компостиране на зелена маса и хранителни отпадъци, с обем 700 литра, фабрична изработка. Контейнерите се разполагат в дворовете на къщи, кооперации или учебни заведения. През 2018 г. Столична община планира да раздаде на лицата, заявили интерес, 1 000 броя контейнери. Те се закупуват със собствени бюджетни средства на Столична община в изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г. Кампанията „Компостирай вкъщи” е започнала през 2010 г., като до края на 2017 г. са раздадени близо 8 000 контейнери за компостиране. Предлагаме в бюджета за 2018 г. на Община Свищов да се определят 20 000 лева за закупуване и раздаване на контейнери за компостиране на заинтересовани физически лица и образователни институции от града и селата в общината. В допълнение, предлагаме кампанията да се реализира всяка година.
1.2. Препоръчваме да се обмислят възможностите, в Претоварната и сепарираща станция за битови отпадъци на град Свищов, събраната зелена маса машинно да се нарязва и събира с цел производство на компост. Компостът може да се предоставя безплатно в малки количества на жители на общината, които желаят, или да се продава. Успешната практика в това отношение е на Столична община ( http://bnr.bg/post/100805599/do-10-... ), която срещу документ за платена такса „смет” предоставя безплатно на своите жители до 10 килограма компост от общинската инсталация за компостиране. А количества над 10 килограма са налични за свободна продажба. Въпреки, че в Регионалното депо за отпадъци за регион Левски в село Санадиново се планира да се изгради компостиращо съоръжение, има икономическа логика подобно съоръжение да се изгради и в Претоварната и сепарираща станция в град Свищов. Така би могло да се постигне намаляване на количеството транспортирани отпадъци с около 5-10%.
2. С оглед намаляване на количеството транспортирани и депонирани отпадъци от бита, препоръчваме Община Свищов да определи поне един пункт (контейнер) на територията на град Свищов, където да се оставят дрехи и текстилни продукти. Те могат да бъдат както подходящи за допълнително използване, но така също и негодни. Успешната практика ( https://www.dnevnik.bg/zelen/otpadu... ) в това отношение е на Българския червен кръст и фирма „Хюманита”. Те са поставили контейнери за събиране на дрехи и текстил в по-големите градове в нашата страна. Например в София са на около 20 места, в Пловдив – на около 10 места. Контейнери има и в градовете Бургас, Стара Загора, Сливен и др.
3. През месец април т.г. медиите съобщиха, че Община Свищов планира да кандидатства пред Министерството на околната среда и водите с проект на стойност 3,5 милиона лева за рекултивация на бившето сметище на град Свищов. Вече кандидатствано ли е и какъв е резултата?
4. Предлагаме Община Свищов да информира Областния управител на област Велико Търново, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за необходимостта да се увеличи финансирането за Община Свищов в Годишната програма за 2018 г. за изработване на помощни планове и планове на новообразуваните имоти в земеделски земи, предоставени за ползване на жители на общината, в съответствие с параграф 4 и следващи от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Изработването на тези планове е въпрос, който се пренебрегва години наред, въпреки, че касае хиляди ползватели и че вече съществува нужната нормативна база. Съгласно параграф 4к, ал. 9 от ПЗР на ЗСПЗЗ изработването на тези планове се финансира единствено от държавния бюджет.
5. По проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, реализиран от Община Свищов през тази година беше разработена „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Свищов – 2017”” ( http://www.mirg-svishtov.com/vomr/ ) (проект по мярка 4.1 от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)). Както е известно от проведените публични дискусии по проекта и от информациите от медиите, Община Свищов е кандидатствала с проект и по мярка 4.2 от ПМДР за финансиране изпълнението на Стратегията. Разработената Стратегия съдържа мярка „508.2 – Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ”, по която могат да кандидатстват единствено юридически лица с нестопанска цел и читалища, които имат седалище на територията на община Свищов, както и юридическото лице Община Свищов. ПМДР е предвидила възможност да се подкрепят и финансират местни юридически лица с нестопанска цел и читалища, като признание за тяхното значение за активизиране и поддържане на гражданската активност в малките населени места. С оглед на горното, предлагаме Община Свищов да потърси начини как, от своя страна, би могла да подкрепи местната гражданска активност и да насърчи кандидатстването с проекти на юридически лица с нестопанска цел и читалища. Считаме, че би било проява на егоизъм, ако Община Свищов бъде единствения кандидат, който би реализирал свой проект/и по мярка 508.2. Наличието на функциониращи сдружения, фондации и читалища е признак, че жителите на населените места в общината се вълнуват, мислят и допринасят за социално-икономическото развитие. Проектите по мярка 508.2 се субсидират на 100% от ПМДР. Съществува обаче сериозен проблем, който засяга всички юридически лица с нестопанска цел и читалища, които биха кандидатствали по мярка 508.2. Съгласно изискванията на Програмата, одобрените бенефициенти по мярка 508.2 ще трябва да финансират със собствени или партньорски средства началното изпълнение на проекта си, докато им бъде преведено първото плащане по договора, което е в размер на около 30-40% от стойността на проекта. Имайки предвид, че ще се отпускат минимално 2 500 евро и максимално 110 000 евро за проект, това означава, че одобрените бенефициенти с малки, средни и големи като обем на търсеното финансиране проекти, ще трябва да осигурят значителни финансови средства, за да стартират изпълнението им. По този повод, както и с оглед на това, че Община Свищов би следвало да е заинтересована от участието на местни социално-икономическите партньори (сдружения, фондации, читалища) в процесите на местното социално-икономическо развитие, предлагаме в бюджета на Община Свищов за 2018 г. да се определят средства в размер на 200 000 лева, за временно покриване на разходите на бенефициенти (юридически лица с нестопанска цел и читалища) с одобрени проекти по мярка 508-2. Временното покриване на разходите е за времето от момента на подписване на договора за финансиране на проект по тази мярка до момента на превеждане от финансиращия орган, сдружение „МИРГ – Свищов – 2017”, на плащане по договор с бенефициент. По този начин би се решил непреодолимият проблем с липсата на оборотни средства в сдруженията, фондациите и читалищата. Размерът на предложената сума „200 000 лева” е калкулиран като приблизително 40% от стойността на наличния бюджет на мярка 508.2, който е приблизително 430 300 лв. Следва да се има предвид, че без наличие на начини за временно осигуряване на оборотни средства, кандидатстването и изпълнението на собствени проекти на местни юридически лица с нестопанска цел и читалища, би било невъзможно.
6. С оглед привличане на потенциални български и чуждестранни инвеститори в местната икономика, както и за задържане на вече дошлите инвеститори, предлагаме енергично да се извършва продажба на урегулирани парцели, разположени в рамките на населените места от общината, както и приватизация на обособени части, за които има изразен инвеститорски интерес. Предлагаме стойността на очакваните приходи от продажба на общински урегулирани недвижими имоти, разположени в рамките на населените места, както и от приватизация на обособени части, значително да се увеличи.
7. Считаме за съществен пропуск, както е видно от публикуваната заповед № 1677-РД-01-03/06.12.2017 г., че не е предоставена възможност за предварително разглеждане и прочит на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 г. от заинтересовани лица, преди датата и часа на срещата за публичното обсъждане. Това ограничава значително обхвата и естеството на предложенията и коментарите на заинтересованите лица.
8. Очакваме след приемането на бюджета за 2018 г. от Общински съвет – Свищов, Община Свищов да изготви и публикува на своя Интернет сайт Справка за отразяване на постъпилите становища, предложения и коментари, с която участниците в публичното обсъждане да могат да се запознаят. Съгласно утвърдената практика от изготвяне на справки по приети нормативни актове, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, в нея се отбелязва позицията на институцията, провела обсъждането: „Приема се”, „Приема се по принцип”, „Не се приема”, както и съответни разяснения и обосновки на позицията на институцията към протоколираното конкретно становище, предложение или коментар. Подобна практика би насърчила участие на заинтересованите лица в следващи публични обсъждания на проекти за годишен бюджет на Общината.
28.12.2017 г., гр. Свищов

 

Скъпи сънародници!

 

Заедно сме на финала на 2017 година. Така, както бяхме заедно през всичките ѝ дни. Бяхме заедно въпреки различията, разстоянията и границите помежду ни. Защото ни свързва общата ни съдба като народ.

В навечерието на Новата година всички си пожелаваме тя да е по-щедра от тази, която изпращаме. Но за да бъде годината щедра към някого, собствените му усилия невинаги са достатъчни. Трябва някой друг да му посвети внимание, време и разбиране. Затова първата ми мисъл е за онези, които преживяват труден период в живота си, обезверените, болните, самотните. За тези, чиито близки са далеч зад граница и за хилядите бедни българи, които днес се борят за оцеляване. Всяка стъпка към тях възвръща част от достойнството ни като общество.

Благодаря на всички, които през 2017 година се бореха за една по-добра България. Изминалата година донесе надежди, но не и прелом. Истината, справедливостта и законността остават несбъднати очаквания. Новата година ще е изпитание за българската демокрация. Вярвам, че ще намерим мъдрост и характер, за да я съхраним.

Всеки от нас свързва смяната на годините с добри намерения, надежди и заричания. Те често угасват още през януари. Успехът остава редом с тези, които не жалят сили през цялата година. Защото дали годината ще е добра, или лоша, зависи от нас и най-вече от общите ни усилия да градим справедливо, достойно и сплотено общество. За това са нужни разум, воля и морал.

Нека през 2018 година бъдем към себе си поне толкова взискателни, колкото сме към другите. Да ползваме мъдро свободата си, да осъзнаем силата на единението, да преборим безверието, да сбъднем огромния потенциал на нашия народ, който винаги се е славел със своята жизненост, сила и талант. Нека бъдем здрави и нека новата година донесе радост, любов и благоденствие в домовете ни.

Честита нова година!

 

http://news.bnt.bg/bg/a/novogodishno-obrshchenie-na-prezidenta-rumen-radev

 

 
По повод скорошният случай на депониране на 111 тона отпадъчен продукт шлака в Западната промишлена зона на град Свищов, местната организация на Зелената партия в град Свищов, заявява, че това може да доведе до сериозно замърсяване на природната среда и на водите в района. Известно е, че отпадъчният продукт отделя неприятна миризма и е от първи и втори етап на производствената дейност на предприятие, произвеждащо акумулатори. Следва да се има предвид, че е много вероятно продуктът да съдържа тежки метали.
Има реална опасност депонираните отпадъци да замърсят и увредят защитена зона за опазване на птиците „Свищовско-Беленска низина” и защитена зона за опазване на местообитанията „Персина” – и двете, част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Възможно е да се стигне до отравяне на защитени от закона птици и други животински видове. Има реална опасност да се замърсят земеделските земи в района, както и кладенците за тяхното напояване. Има опасност и от замърсяване на река Дунав, в която се събират дъждовните води от мястото на депониране.
Зелена партия – Свищов изразява своето безпокойство от този случай на замърсяване на околната среда. С оглед очакваните валежи през този месец, призоваваме Община Свищов и фирмата собственик на отпадъците, да организират в кратки срокове цялостно извозване на отпадъчния продукт до регламентирано депо, подходящо за този вид отпадъци. Призоваваме Община Свищов и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, да извършат замервания на показателите на околната среда и да предоставят данни дали депонираните отпадъци са довели до влошаване на показателите на околната среда.
Този случай отново поставя на преден план проблемът с незаконните сметища, намиращи се в рамките на населените места в община Свищов, както и тези, разположени извън населените места – покрай пътища и сред природата. Считаме, че Община Свищов би следвало да предостави актуални данни за действията, които предприема за закриване на незаконните сметища и за извозване на отпадъците от тях, както и за недопускане на образуването на нови такива. Призоваваме Община Свищов да предприеме конкретни действия, за да не се допусне територията на общината да се превърне в предпочитано място за депониране на промишлени и опасни отпадъци, идващи от други райони на страната.
Същевременно, от няколко години в община Свищов съществува сериозен проблем, породен от липсата на регламентирано депо, което да приема строителни отпадъци. Този проблем е съществен за всеки гражданин, който прави ремонт на жилището си, а така също и за строителните предприемачи и инвеститорите. Липсата на депо за строителни отпадъци в общината е довело до редица случаи на незаконното депониране извън населените места – в природната среда. Призоваваме Община Свищов и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да предприемат адекватни действия за разрешаване на този сериозен проблем, който касае опазването на градската и на природната среда.
Зелена партия – Свищов счита, че въпросът с управлението на отпадъците, като част от действията по опазване на околната среда, следва да бъде отговорност и приоритет в дейността, както на институциите, а така също и на предприятията и гражданите.
09.11.2017 г. Зелена партия – Свищов
Повече информация за организацията в Свищов на страницата й във Фейсбук .
https://www.facebook.com/zelenapartiyasv/

 

 

10 ГОДИНИ СЛЕД ДАНЪЧНИЯ ПРЕВРАТ И 28 ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА РЕФОРМИТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТКАЗВАТ ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ ПЛАЦДАРМ ЗА ДАНЪЧНИ И ДРУГИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

 

 

На 11 септември тази година сдружение „Солидарна България“, редом с други неправителствени организации, синдикати и извънпарламентарни партии започна кампания за данъчна нормализация, наречена  „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“. В продължение на почти два месеца икономисти, социолози, философи, юристи, политолози, учители, журналисти, предприемачи и еколози изразиха подкрепата си за двете искания:

  • необлагаем минимум за доходите до размера на минималната работна заплата (което ще се отрази мигновено на покупателната способност на всички домакинства)
  • намалено ДДС за стоки от първа необходимост – основни храни, лекарства, вода, детски храни, книги и учебници

Подкрепа дойде и извън страната – евродепутатът и синдикалист Костадинка Кунева беше сред първите изпратили поздравително писмо, впоследствие ни предостави и няколко десетки подписи, на хора които тя лично е привлекла към каузата, след като е разяснила на свои близки и познати колко изкривена е данъчната система в у нас.

Заместник-председателят на Европейския парламент Димитриос Пападимулис също изрази съпричастност с данъчната инициатива: „В свят на нарастващо неравенство и раздалечаване на регионите, борбата за справедливи данъци и демокрация трябва да е крайъгълен камък на нашите действия. Приветствам инициативата и се надявам на позитивно развитие за народа на България.“

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини при посещението си в България през последния месец заяви по отношение на данъчната ни система: „Мога да кажа само, че това е ужасно решение. Бедните да плащат повече от богатите дори е антидемократично.“

В инициативата се включиха и множество отделни граждани в лично качество от различни части на страната – Горна Оряховица, Павел Баня, Елхово, Русе, София… Огромна беше помощта от структурите на КТ „Подкрепа“ от цяла България, 18 000 подписа бяха събрани благодарение на членовете на профсъюза. Всички те изпращаха събирани лично от тях и техни познати подписи в подкрепа на двете искания. В полето „забележка“ често се забелязваше коментар: „Детски за всички деца!“

 Цялата тази енергия вече даде резултат. От една страна много хора, включително набедени за „експерти“ лица, разбраха как се изчисляват и удържат данъци върху доходите на физически лица. Нещо, което не знаеха, но въпреки това даваха и продължават да дават съвети за икономически промени и запазване на настоящата данъчна система.

От друга страна гражданите вече говорят за данъчна и социална политика. Данъците не са тема табу. Не са запазена за икономисти и финансисти територия. Това дава надежда, че в обществените дебати може да се случи качествена промяна от спорове за размера на групата на дебилите към обсъждане на реални мерки, които ще доведат до подобряване на жизнения стандарт на всеки български гражданин. А когато знаеш какво искаш, има шанс да го постигнеш.

Днес представители на инициативата „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“ бяха приети от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание. След като бяха обсъдени детайлно двете искания, 30 683 подписа бяха внесени в деловодството на парламента. Председателят на комисията г-н Кутев пое ангажимент въпросът да бъде обсъден в следващите дни и на официално заседание.

 „Настояваме за европеизиране на данъчната система в България чрез въвеждането на две мерки, които действат в целия Европейски съюз“, обясни на брифинг в кулоарите на парламента координаторът на гражданската инициатива Мирена Филипова. Ивайло Атанасов, също част от инициативата, напомни, че в свои препоръки към България ЕК отбеляза факта, че данъчното облагане и социалните трансфери не намаляват неравенството. А това са двата основни инструмента, които може и трябва да ползва държавата за балансиране на отношенията в обществото.

След десет години пропаганда следва за пореден път от началото на кампанията да припомним, че от данъчния преврат пострадаха не само най-бедните, но и средната класа, чиито данъци върху доходите се увеличиха с 463%. Единствените, които спечелиха, бяха високодоходните групи – с приходи над 20 пъти минималната работна заплата. Техните данъци намаляха с 32%. Потреблението устойчиво намалява. И тъй като днешната дата е символна, предлагаме цитат от доклад на Националния статистически институт от 2017 г.:

„Измененията в покупателната способност на домакинствата през последните години показват, че все още доходът на домакинствата е недостатъчен, за да поддържа нивото на потребление от 1989 година.“

Признание за вредата върху потреблението вследствие на данъчния преврат можем да открием и доклада за развитието на икономиката, изготвен от Министерството на финансите през 2008 г. Изводът – потреблението намалява, поради увеличената данъчна тежест за домакинствата! Това са част от причините България да е на първо място по неравенства и бедност в Европейския съюз.

През следващата седмица представители на гражданската инициатива „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“ ще се срещнат с парламентарната група на ГЕРБ, БСП, както и с Комисията по труда, социалната и демографска политика. Данните, анализите, оценките, включително препоръките на Европейската комисия еднозначно подкрепят исканията на инициативата. Редно е народните представители да се вслушат в гласа на повече от 30 000 от своите избиратели, които не искат нищо повече от европеизация и нормализация на данъчната система в България."

http://solidbul.eu/?p=7410

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ е част от гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България!