„Зелена партия/Българските зелени” сигнализира МОСВ, настоявайки да се направят не стандартните, а необходимите замервания на въздуха на гр. Пещера като се имат предвид специфичните производства на главния замърсител на въздуха – фирма „Биовет" АД.
Държавните органи, в лицето на МОСВ, РИОКОС и кмета на Община Пещера, са длъжни да поемат своята роля, отговорност и грижа към гражданите на града и да направят всичко възможно, за да спре обгазяването на населението.