... ”Спира вписването на заявените промени със Заявление № 21711/28.08.2009 г. по ф.д. 575/90 г. по описа на СГС, подадено от ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ, настъпили след провеждане на Петия/извънреден/ конгрес на ПП”ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕЛЕНИ”от 28.08.2009 г.- промени в Устава, промени в състава на НПС, НИС, НКС, както и промени в представителството на партията.
Дава едномесечен срок на заявителя Трифон Генчев Грудев, представляващ ПП”ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕЛЕНИ” да предяви иск по смисъла на чл. 536 ал.1 т.2 ГПК и да представи доказателства за това по ф.д. 575/90 г. по партидата на политическата партия.
Ако в определения едномесечен срок от уведомяването за настоящото определение не бъде предявен иск, производството по Заявление № 21711/28.08.2009 г., се прекратява.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.”