Какво цели АКТА:

-        Споразумението влиза в противоречие с фундаменталните принципи на съвременните демократични общества и Международната харта за правата човека. То ограничава свободата на достъп до информация, защитата на личната сфера и сигурност, както и личните данни са потъпкани. Гражданите са поставени в ситуация на страх и директна и индиректна цензура в личната и публична комуникация.

-        В социален аспект клаузите, предвидени в АСТА, насърчават социалното неравенство между отделните групи в обществото. Регулирането в използването на търговските марки предполага увеличаване на отговорностите и задълженията на компаниите, предлагащи съответните продукти, което само по себе си повишава цената на интелектуалния продукт и услугите, доставяни чрез Интернет. Тези промени ограничават достъпа до информация на по-бедните слоеве от обществото и намаляват тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. В резултат на това нараства социалното неравенство и равнището на социален конфликт.

-        В икономически аспект споразумението АСТА не дава решение на въпросите, свързани с авторското право и интелектуалната собственост, а допълнително поставя под въпрос основните принципи на свободната „Пазарна икономика” в демократичните общества. Пример за това са изискванията към Интернет доставчиците и доставчиците на он-лайн услуги, на които се прехвърля отговорността за нарушенията, направени от техните потребители. Тази клауза директно застрашава правната сигурност, развитието и съществуването на много от иновативните компании от средния и дребен бизнес.

-        АСТА дава предимство на глобалните корпорации и монополни организации да контролират и превземат нови пазари чрез прилагане на юридически и икономически натиск над иновативните конкурентни компании. Това поставя основите на тенденция за глобално монополизиране на пазара на информационни технологии и всички отрасли, които ползват информационни продукти и услуги.

-        Клаузите от международното търговско споразумение са валидни, както за юридическите лица, така и за всички физически лица от държавите, подписали АСТА. Наказанията, които се предвиждат от АСТА, са: лишаване от свобода, конфискация на имущество, глоби и финансови наказателни актове. В АСТА няма тълкувание и точна дефиниция на понятието интелектуална собственост. Под интелектуална собственост може да се смята всяко едно изказване на граждани, ползващи телефон, разговор между приятели на улицата, интернет блог, чат (скайп и други), фейсбук, форуми и други средства за обмяна на информация.

-        Всичко това дава неограничени възможности за нарушаване на гражданските права!